Polityka cookies

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja sporządzona w oparciu o art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z świadczeniem usług coworkingowych jest: Solutions.Rent Sp. z o.o., Plac Trzech Krzyży 10/14, 00-499 Warszawa

Inspektorem Danych Osobowych jest: Magdalena Rumianek, e-mail: [email protected]

Przetwarzane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe podane będą przechowywane w związku z świadczeniem usług coworkingowych do czasu cofnięcia zgody przez osobę, których dane są przetwarzane chyba, że przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakładają na administratora danych obowiązek przechowywania tych danych, w takiej sytuacji dane osobowe będą przechowywane przez okresy określone przepisami prawa.

Osoba udostępniająca dane posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia zakresu przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z zastrzeżeniem sytuacji w których obowiązek przechowywania danych został nałożony na administratora danych przez przepisy obowiązującego prawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, za wyjątkiem danych osobowych, których podanie jest obowiązkowe.

Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Osoba udostępniająca dane posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wnioski, o których mowa w zdaniu poprzedzającym można składać pod adresem mailowym [email protected] oraz na wskazany powyżej adres administratora danych osobowych.

Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.